Rozpis konzultací pro 3.VD a 3.VK 11.-20.5.

Informace pro studenty VOŠ – 3. ročník

Vzhledem k harmonogramu MŠMT, který předpokládá uvolňování výuky na školách pro studenty posledních ročníků vzdělávání, mimo jiné i VOŠ,  předkládám upravenou variantu plánu organizace ukončení studia (v němž jsou zohledněny i vaše připomínky):

 1. Posun termínu odevzdání absolventských prací se nemění – do 20. května 2020 (z důvodů zvláštního zřetele hodných je možné i tento termín posunout)
 2. Konzultace z jednotlivých předmětů budou probíhat od 11.05.2020 do 20.05.2020 dle stanoveného rozpisu (viz níže); v pondělí a ve středu pro studenty denního studia, v úterý pro studenty kombinovaného studia
 3. Řádný termín absolutoria: 29. a 30.06.2020. Náhradní termín absolutoria: předpoklad 21.09.2020 a případně 22.09.2020 (podle počtu přihlášených). Studenti mají možnost si vybrat jeden z termínů:

      a) Pro studenty, kteří se přihlásí k řádnému termínu absolutoria

  • zkoušky a klasifikovaný zápočet za letní období je třeba vykonat v řádném zkouškovém období,   tj. od 25.05. do 12.06.2020 (požadavky ke zkoušce a její formu si stanoví každý vyučující daného předmětu)
  • do 12.06.2020 je třeba odevzdat přihlášku  k absolutoriu (po splnění všech předepsaných zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek)
  • od 15.06.2020 možnost individuálních konzultací dle domluvy s vyučujícím

       b) Pro studenty, kteří se přihlásí k náhradnímu termínu absolutoria

  • zkoušky a klasifikovaný zápočet za letní období je třeba vykonat do 09.09.2020 (požadavky ke zkoušce a její formu si stanoví každý vyučující daného předmětu)
  • do 09.09.2020 je třeba odevzdat přihlášku  k absolutoriu (po splnění všech předepsaných zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek)
 1. Otázky k absolutoriu zůstávají v takovém rozsahu, jaký studenti obdrželi
 2. Slavnostní vyřazení odpadá

 

Informace pro studenty VOŠ – 1. a 2. ročník

Vzhledem k harmonogramu MŠMT, který předpokládá uvolňování výuky na školách, mimo jiné i pro studenty 1. a 2. ročníku VOŠ,  předkládám plán ukončení studia letního období:

 1. Konzultace z jednotlivých předmětů budou probíhat od 25.05.2020 do 05.06.2020 ve dnech a časech, který si stanoví každý vyučující daného předmětu.
 2. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty za letní období je třeba přednostně vykonat v měsíci červnu, tj. od 01.06. do 30.06.2020. Den a čas klasifikace (rovněž tak požadavky ke klasifikaci a její formu) si stanoví každý vyučující.
 3. V případech zvláštního zřetele hodných bude možné klasifikaci odložit na další období.
 4. Pokud si někdo zajistil odbornou praxi v řádném termínu, tak je možné, po konzultaci se zástupcem ředitele školy pro VOŠ, ji realizovat (jinak bude muset být vykonána v náhradním termínu, tj. v měsících červenci a srpnu 2020 nebo ve stejných termínech roku 2021 (tento druhý termín mohou využít pouze studenti současného 1. ročníku).

Aktuální informace

     Vzhledem k situaci ve státě, Vám chci sdělit několik informací, které se týkají ukončení letního období. Vycházím z reality a proto jsem zpracoval tento možný scénář:

1. a 2. ročník

 1. zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty za letní období, pokud je nebude možné vykonat, ať již z jakýchkoliv důvodů (na straně školy nebo studenta), do konce června, bude možné v omezené míře absolvovat v měsících červenci a srpnu, po dohodě se zkoušejícími; jinak se veškeré termíny klasifikace přesunou na zimní období
 2. pokud by se uvolnila výuka od 01. června, bylo by možné naplánovat (podle zájmu) několik konzultací

 

3. ročník

 1. termín odevzdání absolventských prací se posunuje do 20. května 2020 (z důvodů zvláštního zřetele hodných je možné i tento termín posunout)
 2. zkoušky a klasifikovaný zápočet za letní období, pokud je nebude možné vykonat, ať již z jakýchkoliv důvodů (na straně školy nebo studenta), do konce června, bude možné absolvovat v měsících červenci a srpnu v daných nebo individuálních termínech po dohodě se zkoušejícími
 3. absolutorium by se mohlo konat po 20. září
 4. pokud by se uvolnila výuka od 01. června, bylo by možné naplánovat (podle zájmu) několik konzultací

Jakékoliv změny nejsou vyloučeny, ale vždy budou zohledněny Vaše požadavky a možnosti.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 (zatím na dobu neurčitou):

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro veřejnost bude škola od 16.3. k dispozici každý den od 8 – 14 hodin.

Rozvrhy pro zimní semestr 2019/2020

Plán na rok 2019/2020

Titul DiS. za 2 roky pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost

Absolventi studia oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost, ukončené maturitou („dále jen absolventi“), mohou být přijati do 2. ročníku vzdělávání  ve vyšší odborné škole s tím, že do konce zimního semestru vykonají rozdílové zkoušky z těchto modulů (předmětů):

 • Provoz na pozemních komunikacích
 • Dopravní nehody
 • Matematika
 • Přírodovědný základ

Absolventům se uzná:

1) zkouška z modulů (předmětů):

 • Teorie práva
 • Veřejná správa a správní řízení
 • Související právní disciplíny za 2. období
 • IZS a krizové řízení

2) klasifikovaný zápočet z modulů (předmětů):

 • Anglický jazyk nebo Německý jazyk za 1. a 2. období
 • Základy ekonomie za 2. období
 • Klasifikovaný zápočet z modulu (předmětu) Psychologie je možné uznat po doložení  obsahu a rozsahu daného předmětu na příslušné škole.

 3) zápočet z modulů (předmětů):

 • Kriminalistika nebo Sebeobrana

Harmonogram absolutoria

Přehled termín ZK – letní období 2019