Pro uchazeče

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolventskou zkouškou a oprávněním užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy v 

                                                               oboru vzdělání

                                BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

                                                                (kód 68-42-N/..)

                                                       vzdělávacím programu

                               BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

                                                               (kód 68-42-N/07)

 • v 3leté denní a 3leté kombinované (dálkové) formě vzdělávání
 • jedná se o vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol s maturitou.

Tento vzdělávací program je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v silniční dopravě, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Základ tvoří vedle předmětů všeobecných i předměty odborné – pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech studenti získají znalosti z organizace a řízení dopravy, bezpečnosti provozu, ekologie, obchodní činnosti v rámci dopravy, ekonomii, vybraných odvětví práva, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření studia. Absolventi se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

Možnosti uplatnění absolventa:

 • Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
 • státní správa a samospráva
 • státní organizace, stanice technické kontroly
 • podnikatelské subjekty (především dopravní a přepravní společnosti)
 • Vojenská policie
 • Obecní (městská) policie
 • Armáda ČR
 • Celní správa ČR
 • Bezpečnostní služby

 Vyučované předměty:

a)    Povinné
–    Doprava a životní prostředí
–    Informatika
–    Konstrukce silničních motorových vozidel
–    Matematika
–    Ochrana obyvatelstva
–    Pracovní právo
–    Provoz na pozemních komunikacích
–    Veřejná správa
–    Základy státu a práva
–    Právo sociálního zabezpečení
–    Správní a přestupkové řízení
–    Základy ekonomie
–    Dopravní nehody
–    Fyzika
–    Kriminalistika
–    Krizové řízení
–    Mezinárodní a unijní právo
–    Občanské právo
–    Delikty v dopravě
–    Management a podnikání
–    Obchodní a živnostenské právo
–    Seminář k absolventské práci
–    Trestní právo
–    Psychologie
–    Sociologie
–    Základy první pomoci
–    Profesní etika
–    Odborná praxe

b)    Volitelné
–    Veřejné ozbrojené sbory
–    Střelecká příprava

Organizace a obsah vzdělávání:

Vzdělávací program se skládá ze studia cizích jazyků, odborných předmětů a praktické přípravy.

 • Denní forma vzdělávání – vyučování podle pravidelného rozvrhu zaměstnání (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání.
 • Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání – v každém výukovém období se koná celkem 105 konzultačních hodin (dle rozvrhu), odborná praxe se koná v rozsahu 3 týdnů v průběhu školních prázdnin, tj. v měsících červenci a srpnu, v závěru letního období prvního a druhého ročníku.

VOŠ navázala spolupráci s vysokou školou AMBIS v Praze a Brně (předchůdce VŠKE, a.s.), Vysokou školou evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice.


Termín podání přihlášek pro školní rok 2021/2022:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu školy

do 10. 7. 2021  pro I. kolo přijímacího řízení,

do 14. 8. 2021  pro II. kolo přijímacího řízení.