Pro uchazeče

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolventskou zkouškou a oprávněním užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy v 

                                                               oboru vzdělání

                                BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

                                                                (kód 68-42-N/..)

                                                       vzdělávacím programu

                               BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

                                                               (kód 68-42-N/07)

 • v 3leté denní a 3leté kombinované (dálkové) formě vzdělávání
 • jedná se o vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol s maturitou.

Tento vzdělávací program je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v silniční dopravě, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Základ tvoří vedle předmětů všeobecných i předměty odborné – pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech studenti získají znalosti z organizace a řízení dopravy, bezpečnosti provozu, ekologie, obchodní činnosti v rámci dopravy, ekonomii, vybraných odvětví práva, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření studia. Absolventi se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

Možnosti uplatnění absolventa:

 • Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
 • státní správa a samospráva
 • státní organizace, stanice technické kontroly
 • podnikatelské subjekty (především dopravní a přepravní společnosti)
 • Vojenská policie
 • Obecní (městská) policie
 • Armáda ČR
 • Celní správa ČR
 • Bezpečnostní služby

 Vyučované předměty:

a)    Povinné
–    Doprava a životní prostředí
–    Informatika
–    Konstrukce silničních motorových vozidel
–    Matematika
–    Ochrana obyvatelstva
–    Pracovní právo
–    Provoz na pozemních komunikacích
–    Veřejná správa
–    Základy státu a práva
–    Právo sociálního zabezpečení
–    Správní a přestupkové řízení
–    Základy ekonomie
–    Dopravní nehody
–    Fyzika
–    Kriminalistika
–    Krizové řízení
–    Mezinárodní a unijní právo
–    Občanské právo
–    Delikty v dopravě
–    Management a podnikání
–    Obchodní a živnostenské právo
–    Seminář k absolventské práci
–    Trestní právo
–    Psychologie
–    Sociologie
–    Základy první pomoci
–    Profesní etika
–    Odborná praxe

b)    Volitelné
–    Veřejné ozbrojené sbory
–    Střelecká příprava

Organizace a obsah vzdělávání:

Vzdělávací program se skládá ze studia cizích jazyků, odborných předmětů a praktické přípravy.

 • Denní forma vzdělávání – vyučování podle pravidelného rozvrhu zaměstnání (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání.
 • Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání – v každém výukovém období se koná celkem 105 konzultačních hodin (dle rozvrhu), odborná praxe se koná v rozsahu 3 týdnů v průběhu školních prázdnin, tj. v měsících červenci a srpnu, v závěru letního období prvního a druhého ročníku.

VOŠ navázala spolupráci s vysokou školou AMBIS v Praze a Brně (předchůdce VŠKE, a.s.), Vysokou školou evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice.


Prodloužený termín podání přihlášek pro školní rok 2021/2022:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu školy

Z důvodu upravených termínů maturitních zkoušek prodlužujeme termín zaslání přihlášek ke studiu.

do 14. 8. 2021  pro III. kolo přijímacího řízení.

III. kolo přijímacího řízení provedeme dle individuálních dohovorů na sekretariátu školy.