Pro uchazeče

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolventskou zkouškou a oprávněním užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy v 

                                                               oboru vzdělání

                                BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

                                                                (kód 68-42-N/..)

                                                       vzdělávacím programu

                               BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

                                                               (kód 68-42-N/07)

 • v 3leté denní a 3leté kombinované (dálkové) formě vzdělávání
 • jedná se o vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol s maturitou.

Tento vzdělávací program je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v silniční dopravě, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Základ tvoří vedle předmětů všeobecných i předměty odborné – pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech studenti získají znalosti z organizace a řízení dopravy, bezpečnosti provozu, ekologie, obchodní činnosti v rámci dopravy, ekonomii, vybraných odvětví práva, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření studia. Absolventi se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

 Možnosti uplatnění absolventa:

 • státní správa a samospráva
 • podnikatelské subjekty (především dopravní a přepravní společnosti)
 • státní organizace, stanice technické kontroly
 • Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
 • Vojenská, obecní (městská) policie

 Vyučovací předměty:

Provoz na pozemních komunikacích, dopravní nehody, teorie práva, veřejná správa a správní řízení, delikty v dopravě, trestní právo, související právní disciplíny, management a podnikání základy ekonomie IZS a krizové řízení, doprava a výpočetní technika, matematika, přírodovědný základ, cizí jazyk (anglický/německý), psychologie, sociologie, etika, odborná praxe, kriminalistika (povinně volitelný), sebeobrana (povinně volitelný)

Organizace a obsah vzdělávání:

Vzdělávací program se skládá ze studia cizích jazyků, odborných předmětů a praktické přípravy.

 • Denní forma vzdělávání – vyučování podle pravidelného rozvrhu zaměstnání (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání.
 • Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání – v každém výukovém období se koná 7 dvoudenních konzultací (8+7 výukových hodin denně), tj. celkem 105 konzultačních hodin v každém výukovém období, odborná praxe se koná v rozsahu 3 týdnů v průběhu školních prázdnin, tj. v měsících červenci a srpnu, v závěru letního období prvního a druhého ročníku

VOŠ navázala spolupráci s Vysokou školou Karla Engliše, a.s., Vysokou školou Karlovy Vary, o. p. s., UJAK Praha a Univerzitou Pardubice (dopravní fakulta Jana Pernera). Spolupráce je zaměřena i na vytvoření vhodných podmínek k získání vysokoškolského vzdělání na těchto vysokých školách.


 

Termín podání přihlášek pro školní rok 2018/2019:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu školy

do 13. 7. 2018  pro I. kolo přijímacího řízení,

do 17. 8. 2018  pro II. kolo přijímacího řízení.


Přijímací řízení:

Uchazečům bude termín sdělen písemně v dopise, popř. může být dohodnut individuálně.

Žadatelé o vzdělávání, kterým uvedené termíny nevyhovují, si mohou přijímací řízení dohodnout individuálně na telefonních číslech: (pevná linka) – 567 215 764, (mobil) – 602 712 295/ss-veterinarni nebo 724 829 374.

Podmínky přijetí:

-          úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče doložené kopií maturitního vysvědčení (pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně při podpisu smlouvy)

-          vykonání přijímacího řízení a podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Přijímací řízení, zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu, se koná formou pohovoru na téma profesionální orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje mj. vystupování uchazeče, jeho verbální projev a předpoklady pro studium, např. cílevědomost, zájem o zvolený obor, apod.

K přijímacímu řízení budou všichni uchazeči pozvání na základě došlých přihlášek ke vzdělávání.

PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ POŘÁDÁ ŠKOLA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ V PÁTEK 12. 1. 2018 OD 13:00 DO 17:00 A VE STŘEDU  27. 6. 2018 OD 8:00 DO 12:00 HOD (POUZE PRO VOŠ)

(nebo je nás možno po předchozí domluvě kdykoliv v průběhu školního roku navštívit).

  

Zahájení školního roku 2018/2019 je pro VOŠ:

        denní formu vzdělávání od 3. 9. 2018

        kombinovanou formu vzdělávání do 3. 9. 2018

Absolventská zkouška u denní i kombinované formy vzdělávání se skládá z:

 • absolventské práce a její obhajoby
 • zkoušky z cizích jazyků (AJ, NJ)
 • teoretické zkoušky z odborných předmětů:                       

        - trestní právo                                                     

        - provoz na pozemních komunikacích                

Absolventi daného vzdělávacího programu získají vyšší odborné vzdělání a mají právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy.

 

Školné:

denní forma vzdělávání         1.900,- Kč měsíčně (19.000,- Kč ročně – jeden semestr 9.500,- Kč)

kombinovaná forma vzdělávání     1.400,- Kč měsíčně (14.000,- Kč ročně – jeden semestr 7.000,- Kč)

Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu (v rámci přijímacího řízení) v hotovosti na pokladně školy, další pak vždy do 15. února a do 15. října příslušného školního roku.

V případě růstu cen nákladů může být školné přiměřeně upraveno.

 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764

 
  


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68