Pro uchazeče

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolventskou zkouškou a oprávněním užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS. – diplomovaný specialista bezpečnosti silniční dopravy v 

                                                               oboru vzdělání

                                BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

                                                                (kód 68-42-N/..)

                                                       vzdělávacím programu

                               BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

                                                               (kód 68-42-N/07)

  • v 3leté denní a 3leté kombinované (dálkové) formě vzdělávání
  • jedná se o vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol s maturitou.

Tento vzdělávací program je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v silniční dopravě, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Základ tvoří vedle předmětů všeobecných i předměty odborné – pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech studenti získají znalosti z organizace a řízení dopravy, bezpečnosti provozu, ekologie, obchodní činnosti v rámci dopravy, ekonomii, vybraných odvětví práva, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření studia. Absolventi se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

 Možnosti uplatnění absolventa:

  • státní správa a samospráva
  • podnikatelské subjekty (především dopravní a přepravní společnosti)
  • státní organizace, stanice technické kontroly
  • Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
  • Vojenská, obecní (městská) policie

 Vyučovací předměty:

Provoz na pozemních komunikacích, dopravní nehody, teorie práva, veřejná správa a správní řízení, delikty v dopravě, trestní právo, související právní disciplíny, management a podnikání základy ekonomie IZS a krizové řízení, doprava a výpočetní technika, matematika, přírodovědný základ, cizí jazyk (anglický/německý), psychologie, sociologie, etika, odborná praxe, kriminalistika (povinně volitelný), sebeobrana (povinně volitelný)

Organizace a obsah vzdělávání:

Vzdělávací program se skládá ze studia cizích jazyků, odborných předmětů a praktické přípravy.

  • Denní forma vzdělávání – vyučování podle pravidelného rozvrhu zaměstnání (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání.
  • Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání – v každém výukovém období se koná 7 dvoudenních konzultací (8+7 výukových hodin denně), tj. celkem 105 konzultačních hodin v každém výukovém období, odborná praxe se koná v rozsahu 3 týdnů v průběhu školních prázdnin, tj. v měsících červenci a srpnu, v závěru letního období prvního a druhého ročníku

VOŠ navázala spolupráci s Vysokou školou Karla Engliše, a.s., Vysokou školou Karlovy Vary, o. p. s., UJAK Praha a Univerzitou Pardubice (dopravní fakulta Jana Pernera). Spolupráce je zaměřena i na vytvoření vhodných podmínek k získání vysokoškolského vzdělání na těchto vysokých školách.


Termín podání přihlášek pro školní rok 2018/2019:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu školy

do 13. 7. 2018  pro I. kolo přijímacího řízení,

do 17. 8. 2018  pro II. kolo přijímacího řízení.