Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení výuky VOŠ denní i kombinované formy studia je dne 4. 9. 20177:30 hod ve kmenových třídách.

1. roč. VOŠ - uč. 404, 3. patro

2. roč. VOŠ - uč. 405, 3. patro

3. roč. VOŠ - uč. 406, 3. patro

Studenti 2. a 3. ročníku VOŠ  odevzdají na sekretariát školy "Výkaz o studiu ve VOŠ" (studijní průkaz) ke kontrole a uzavření klasifikace za předchozí období! Pro postup do další ročníku VOŠ je třeba splnit předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za zimní a letní období příslušného školního roku. Student může být zapsán do dalšího ročníku pouze po splnění povinností určených učebním plánem - uzavření klasifikace za předchozí ročník.

Studenti, kteří ještě neodevzdali "Hodnocení z praxe" a "Smlouvu na odbornou praxi" za předchozí období, odevzdají tyto dokumenty na sekretariát školy (nejpozději do 27.9.2017)!

Studenti 1. ročníku VOŠ  odevzdají na sekretariát školy vyplněný a opatřený fotografií "Výkaz o studiu ve VOŠ" (studijní průkaz) k orazítkování - řádného zápisu ke studiu.Bankovní spojení pro platbu školného:

  • č.ú.: 212275794/0300  (ČSOB)
  • VS:  číslo smlouvy studenta VOŠ (popř. do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení studenta, roč., TRIVIS Jihlava - VOŠ)

výše školného:

  • denní forma studia -    9.500,- Kč/ semestr
  • kombinovaná forma studia -    7.000,- Kč/semestr

Školné je splatné ve dvou splátkách. První splátka školného je splatná při podpisu smlouvy v rámci přijímacího řízení v hotovosti na pokladně školy. Každá další splátka ve stejné výši za letní období je splatná nejpozději do 15. února a za zimní období dalšího školního roku do 30. června, nejpozději však do 15. října.


Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Brněnská 2386/68
586 01 Jihlava

IČ :27711234
tel:567215764

 
  


Jihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68